Všeobecné smluvní podmínky obchodní společnosti BBase s.r.o.

 1. Preambule
  1. Obchodní společnost BBase s.r.o., IČ 050 41 716, se sídlem Křižíkova 684/91a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 257419 (dále jen „BBase s.r.o.“), je společností, jež provozuje/jejímž hlavním cílem je poskytování služeb v oblasti včelařství a navázání užšího kontaktu mezi konzumentem medu, včelařem a zprostředkovaně i samotnými včelami. Poskytování služeb obchodní společnosti BBase s.r.o. se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich rámci i určitými smluvními podmínkami. Využíváním služeb obchodní společnosti BBase s.r.o. vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami.
  2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou základními smluvními podmínkami společnosti BBase s.r.o., které jsou platné pro uživatele využívající jakékoliv služby poskytované společností BBase s.r.o., a to od okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem a obchodní společností BBase s.r.o., tedy od okamžiku odeslání objednávkového formuláře uživatelem. Začne-li uživatel využívat i některých dalších služeb, s nimiž případně budou spojeny ještě další zvláštní podmínky, souhlasí tím i s příslušnými zvláštními smluvními podmínkami, které se stanou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek.
  3. Před tím, než začnete využívat služeb společnosti BBase s.r.o., přečtěte si pozorně tyto Všeobecné smluvní podmínky, jakož i další související dokumenty, k nimž je níže uvedený odkaz. Tyto Všeobecné smluvní podmínky určují podmínky, za nichž můžete služby BBase s.r.o. využívat.
  4. Vaše akceptace těchto Všeobecných smluvních podmínek je podmínkou pro využívání služeb společnosti BBase s.r.o. Zakliknutím souhlasu  s Všeobecnými smluvními podmínkami BBase s.r.o., odesláním objednávkového formuláře nebo jiným obdobným způsobem vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Bez vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nemůžete služby BBase s.r.o. využívat, ledaže se s BBase dohodnete jinak. Totéž platí obdobně i v případě, že začnete využívat některých dalších služeb BBase s.r.o., k nimž se budou vztahovat další zvláštní smluvní podmínky.
 2. Definice
  1. Aplikací” se v těchto Všeobecných smluvních podmínkách (VSP) rozumí mobilní, webová nebo jiná digitální aplikace, kterou Uživatel užívá nebo si oprávněn stáhnout do svého zařízení (mobil, notebook, tablet a jiné) a kterou Uživatel používá pro vyplnění objednávkového formuláře, vyjádření souhlasu se Všeobecnými smluvními podmínkami, ochranou osobních údajů či dalších smluvních podmínek, a dále sledování Úlu, komunikaci se včelařem, domlouvání návštěv u Úlu, kontrolu plnění Služeb, burzu či jiné další možnosti využití, které Poskytovatel v Aplikaci zavede.
  2. BBase s.r.o.“ nebo „BBase“ se v těchto VSP rozumí obchodní společnost BBase s.r.o., IČO 050 41 716, se sídlem Křižíkova 684/91a, Karlín, 186 00 Praha 8, zřízená a existující podle práva České republiky a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 257419. Pokud je v těchto VSP Uživatel oslovován, je oslovován obchodní společností BBase s.r.o.
  3. Českomoravskou společností chovatelů, a.s.“ se v těchto VSP rozumí Českomoravská společnost chovatelů, a.s., IČO 261 62 539, se sídlem Benešovská 123, 252 09 Hradištko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6442.
  4. GOPAY“ se v těchto VSP rozumí obchodní společnost GOPAY s.r.o., IČO 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11030.
  5. Lokalitou“ se v těchto VSP rozumí jedna z lokalit v nabídce BBase, kterou si Uživatel prostřednictvím Aplikace při vyplňování Objednávkového formuláře vybere a ve které se nachází také Uživatelem zvolený Úl.
  6. Občanským zákoníkem” se v těchto VSP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Objednávkovým formulářem“ se v těchto VSP rozumí objednávkový formulář, který Uživatel vyplní v Aplikaci a objednává jím Služby, v němž zároveň potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, souhlas se zpracováním osobních údajů či souhlas s jinými smluvními podmínkami, jež se pojí s další službou, popř. službami, které si Uživatel prostřednictvím Aplikace objedná. Jeho odesláním je uzavřena Smlouva o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem a Uživatel se jím zavazuje uhradit cenu Služeb podle platného ceníku. V tomto objednávkovém formuláři vyplní Uživatel své jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefonní číslo a vybere si Úl, Lokalitu a případně balíček Služeb, které objednává.
  8. Poskytovatelem“ se v těchto VSP rozumí obchodní společnost BBase s.r.o., jež poskytuje Služby Uživateli.
  9. Službami“ se v těchto VSP rozumí služby poskytované Poskytovatelem Uživateli na základě Smlouvy o poskytování služeb. Jedná se zejména o služby včelaře, služby spojené s možností sledovat Úl prostřednictvím Aplikace, služby spojené se stáčením medu, možnost využívat Aplikaci, možnost využívat burzu, sdílení Služeb s dalšími uživateli atd.
  10. Smlouvou o poskytování Služeb“ nebo „Smlouvou“ se v těchto VSP rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím Objednávkového formuláře vyplněného Uživatelem v Aplikaci a potvrzeného tlačítkem „ODESLAT“.
  11. Smluvními stranami“ se v těchto VSP rozumí Poskytovatel na straně jedné a Uživatel na straně druhé.
  12. Spotřebitelem“ se v těchto VSP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s BBase s.r.o. smlouvu nebo s BBase s.r.o. jinak jedná. V pochybnostech při výkladu pojmu “Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku.
  13. Úlem“ se v těchto VSP rozumí včelí úl označený číslem, barvou a nacházející se v Lokalitě.
  14. Uživatelem“ se v těchto VSP rozumí každý, kdo využívá Služby.
  15. Všeobecnými smluvními podmínkami“ nebo „VSP“ se rozumí tyto všeobecné smluvní podmínky.
  16. Webovými stránkami“ se v těchto VSP rozumí webové stránky obchodní společnosti BBase s.r.o., nacházející se na adrese bbase.cz a www.beehousing.cz
  17. Zájemcem“ se v těchto VSP rozumí osoba, která má zájem využívat Služby.
 3. Předmět Všeobecných smluvních podmínek a zpracování osobních údajů
  1. Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek je stanovení práv a povinností Smluvních stran při poskytování Služeb a jejich využívání Uživateli.
  2. Bude-li Uživatel užívat i dalších Služeb, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky, mají takové zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 4. Zpracování osobních údajů
  1. Při užívání Služeb jsou Uživatelem – fyzickou osobou společnosti BBase s.r.o. poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, e-mailové adresy, přesné datum či rok narození, adresa bydliště apod.
  2. Obchodní společnost BBase s.r.o. zpracovává osobní údaje Uživatele – fyzické osoby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Použitím Služeb Uživatel – fyzická osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které společnosti BBase s.r.o. poskytuje.
  4. BBase s.r.o. se zavazuje osobní údaje Uživatele – fyzické osoby používat pouze za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu Uživatele, pořizování přehledů v souvislosti s činností Uživatele v rámci Aplikace, poskytnutí informací ohledně služeb společnosti BBase s.r.o. Uživateli, nabízení obchodu nebo služeb Uživateli a pro statistické účely společnosti BBase s.r.o. Osobní údaje budou rovněž využívány za účelem zlepšení a rozšíření služeb pro Uživatele (zejména celkové zkvalitnění Služeb, zlepšení fungování Aplikace, přidání funkcionalit apod.).
  5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Uživatel – fyzická osoba je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
  6. Bližší podmínky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 5. Uzavření Smlouvy a doba trvání Smlouvy
  1. Smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem vzniká uzavřením Smlouvy.
  2. Pro uzavření Smlouvy mezi Zájemcem a Poskytovatelem je nezbytné přijetí nabídky Poskytovatele Zájemcem, což Zájemce učiní vyplněním a odesláním Objednávkového formuláře.
  3. Poskytovatel nabídku Služeb uveřejňuje na svých internetových stránkách a zároveň v Aplikaci.
  4. Pro vyplnění Objednávkového formuláře si Zájemce stáhne do svého zařízení (mobil, notebook, tablet a jiné) Aplikaci, jež je volně dostupná (v Google Play, App Store, na Webových stránkách apod.) V Aplikaci si Zájemce vybere z nabízených variant Úl a Lokalitu, ve které se Úl nachází, a nabízené Služby, které si chce objednat. Po potvrzení tohoto výběru je Zájemce přesměrován na Objednávkový formulář.
  5. Zájemce se zavazuje pravdivě a úplně vyplnit Objednávkový formulář Služeb, kde zaklikne souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů obchodní společností BBase s.r.o.
  6. Kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ akceptuje Zájemce nabídku Poskytovatele, objednává Služby a stvrzuje správnost vyplněných údajů.
  7. K uzavření Smlouvy mezi Zájemcem a společností BBase s.r.o., jejíž součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky, dochází kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Zájemce se tím stává Uživatelem.
  8. Smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců s možností prodloužení.
 6. Cena a způsoby platby
  1. Cena za Služby se odvíjí od rozsahu Služeb, které si Uživatel objednal, a od ceníku platného ke dni vyplnění Objednávkového formuláře, jež je dostupný v Aplikaci a na Webových stránkách.
  2. Po odeslání Objednávkového formuláře bude Uživateli na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslána faktura, ve které bude stanovena celková cena za Služby jím objednané za období 12 měsíců, a to včetně DPH (dále jen „cena“).
  3. Objednal-li si Uživatel Služby v období od 1. 8. do 31. 12., je oprávněn hradit poměrnou část ceny v měsíčních intervalech po dobu 12 měsíců, nebo může cenu uhradit jednorázově.
  4. Objednal-li si Uživatel Služby v období od 1. 1. do 31. 7., je povinen uhradit cenu jednorázově, tedy za celé období 12 měsíců najednou.
  5. Cenu za Služby může Uživatel uhradit dle své volby, a to následujícími způsoby:
   1. bezhotovostním převodem na účet obchodní společnosti BBase s.r.o. uvedený na faktuře, a to nejpozději do 14 dnů od doručení faktury Uživateli;
   2. jednorázovou přímou platbou prostřednictvím platební brány;
   3. opakovanými platbami prostřednictvím systému „GoPay“ provozovaného obchodní společností GOPAY s.r.o. (dále také jen „opakované platby“).
  6. Pro způsob platby uvedený v odst. 5 písm. c) tohoto článku VSP platí následující:
   1. Opakované platby jsou realizovány formou automatického strhávání poměrné části ceny za Služby ve fixní výši z platební karty Uživatele ve fixním intervalu jednoho měsíce prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o.
   2. V případě, že Uživatel zvolí jako způsob úhrady ceny formu opakovaných plateb, považuje se schválení první platby z opakovaných plateb učiněné ze strany Uživatele rovněž za pokyn Uživatele k provedení všech následujících plateb v rámci opakovaných plateb za příslušnou objednávku.
   3. První z opakovaných plateb je provedena ke dni příslušné objednávky, v níž je jako forma úhrady zvolena možnost opakovaných plateb, a každá následující platba je dále prováděna k tomu dni v daném kalendářním měsíci, který se číselným označením shoduje se dnem, ve kterém byla uskutečněna tato první platba (pokud v daném měsíci neexistuje den se stejným číselným označením, je platba provedena k poslednímu dni v daném měsíci).
   4. O tom, že opakovaná platba k příslušné objednávce je založena, je Uživatel následně informován prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při své registraci. Obsahem e-mailu dle předchozí věty je rovněž informace o výši jednotlivých plateb, které budou prováděny v rámci opakovaných plateb, a datum, k němuž bude příslušná platba v daném měsíci realizována a dále údaj o tom, že se jedná o platbu ve fixní výši s fixní měsíční periodou. BBase s.r.o. je povinna informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl při registraci, o veškerých změnách týkajících se opakovaných plateb (např. změna výše recurringové transakce nebo změna data recurringové transakce), o skutečnosti, že bude provedena následující opakovaná platba v případě, že od posledního provedení opakované platby Uživatele uplynulo víc jak 6 měsíců, nebo v případě, že Uživateli vyprší období, po které měl Služby zdarma, případně o jiných podstatných skutečnostech týkajících se opakovaných plateb, a to vždy nejméně 7 dnů předem.
   5. Po zadání pokynu k provedení opakované platby lze provedení následujících plateb z příslušné opakované platby Uživatelem zrušit, a to buď přímo u bankovního subjektu, u něhož je veden účet určený Uživatelem pro opakované platby, nebo v součinnosti s BBase s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@beehousing.cz. V takovém případě je Uživatel povinen zajistit úhradu zbývající části ceny jiným způsobem dle těchto VSP, a to tak, aby na jeho straně nevzniklo prodlení s hrazením ceny za Služby.
   6. Uživatel bere na vědomí, že s vypršením platnosti platební karty, která je Uživatelem využívána pro účely opakovaných plateb, se automaticky ruší jeho pokyn k provádění opakovaných plateb. Uživatel je v takovém případě povinen autorizovat k opakovaným platbám za Služby platnou platební kartu nebo zajistit úhradu zbývající části ceny jiným způsobem dle těchto VSP, a to tak, aby na jeho straně nevzniklo prodlení s hrazením ceny za Služby.
 7. Práva a povinnosti obchodní společnosti BBase s.r.o.
  1. BBase s.r.o. má právo i bez předchozího upozornění
   1. deaktivovat jakékoli přístupové údaje k uživatelskému účtu v případě, že Uživatel bude porušovat tyto Všeobecné smluvní podmínky či jiná ujednání mezi Smluvními stranami, nebo bude jinak konat v rozporu se zájmy BBase;
   2. kdykoli omezit, upravit či ukončit poskytování Služeb, zejména v případě, kdy bude Uživatel v prodlení s placením ceny nebo její poměrné části;
   3. kdykoli přidávat, měnit nebo odebírat funkce Aplikace;
   4. v případě opakovaného porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek znemožnit Uživateli další využívání Služeb, zejména zablokovat mu přístup k využití Služeb z přístroje, který při předchozím využívání Služeb, při němž došlo k porušení Všeobecných smluvních podmínek, používal.
  2. BBase s.r.o. má povinnost
   1. po obdržení uhrazené ceny nebo její první poměrné části (specifikováno v článku VI. Těchto VSP) zaslat Uživateli přístupové údaje do Aplikace, prostřednictvím nichž se bude Uživatel moci do Aplikace přihlásit a využívat Služeb Aplikace – např.: komunikovat se včelařem, sledovat Úl, kontrolovat včelaře při jeho činnosti atd.;
   2. spolupracovat s Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a být u ní registrován, a to po celou dobu trvání Smlouvy.
  3. Společnost BBase s.r.o. výslovně není povinna zajišťovat nepřetržitou a neustálou dostupnost Služeb a Aplikace.
  4. Využitím kteréhokoli práva dle těchto Všeobecných smluvních podmínek se BBase s.r.o. jakkoli nezbavuje ani nezříká jakéhokoli jiného práva, ani takové právo samo o sobě nezaniká. BBase s.r.o. má zejména i nadále právo uplatňovat další nároky vůči Uživateli, který porušil tyto Všeobecné smluvní podmínky, zejména požadovat po něm náhradu újmy, která společnosti BBase s.r.o. vznikla v důsledku porušení povinností dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Uživatelem.
 8. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Každý Uživatel se při používání Služeb zavazuje:
   1. jakkoli Služby nezneužívat;
   2. se Službami dále neobchodovat a nezneužít informací, které se v souvislosti s využíváním Služeb dozvěděl, ke svému vlastnímu podnikání;
   3. Služby nevyužívat pro šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, narušují veřejný pořádek nebo které jsou samy o sobě protiprávním jednáním či k takovému jednání podněcují;
   4. uhradit cenu nebo její poměrnou část;
   5. poskytovat o sobě společnosti BBase s.r.o. pravdivé, aktuální a přesné údaje, neprodleně oznamovat společnosti BBase s.r.o. jakékoli změny těchto údajů;
   6. nevyužívat Služeb jakýmkoli způsobem, který by omezoval, ztěžoval či znemožňoval poskytování Služeb;
   7. respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření nastavená společností BBase s.r.o. pro používání Služeb, zejména nesnažit se jakkoli tato bezpečnostní opatření prolomit, narušit nebo je obejít, nevstupovat na účty jiných uživatelů ani se o takový vstup nepokoušet, a dále zejména při návštěvě Lokality a Úlu dodržovat pokyny včelaře;
   8. udržovat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu a činit přiměřená opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami;
   9. v případě, že zjistí, nebo má-li podezření, že někdo zneužil jeho účet nebo zná jeho heslo, okamžitě si ho změnit a uzná-li to za potřebné, kontaktovat BBase s.r.o.;
   10. nevydávat se za jinou osobu;
   11. v případě, že bude Aplikaci (či jiné Služby) využívat prostřednictvím mobilního telefonu, používat ji tak, aby neporušoval obecně závazné právní předpisy a aby tím nemohl způsobit jakoukoli škodu, zejména neužívat Aplikaci při řízení motorových vozidel;
   12. zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst společnosti BBase s.r.o.;
   13. v případě porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek plně odškodnit společnost BBase s.r.o., pokud ji vznikla škoda v důsledku takového porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek.
  2. Uživatelé při využití Služeb berou na vědomí, že
   1. k využívání Aplikace je třeba připojení k internetu a obchodní společnost BBase s.r.o. jakkoli neodpovídá za připojení k internetu a ani je jakkoli nezajišťuje, je tedy věcí Uživatele, jakým způsobem si takové připojení zajistí;
   2. BBase s.r.o. nijak neručí za množství a kvalitu (jakost) medu, které bude Úlem vyprodukováno a tedy ani za množství medu stočeného;
   3. součástí Služeb není doručení medu Uživateli, nicméně Uživatel si může u společnosti BBase s.r.o. doobjednat službu zahrnující doručení medu; v takovém případě je však Uživatel povinen takovou službu doplatit.
  3. Každý Uživatel odpovídá za to, že veškeré osoby, které využívají Služeb prostřednictvím jeho uživatelského účtu, splňují podmínky pro využití Služeb dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, že jsou seznámeny se zněním těchto Všeobecných smluvních podmínek a že je dodržují.
  4. Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu společnosti BBase s.r.o. postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající z těchto Všeobecných smluvních podmínek na třetí osobu.
  5. Uživatel se užíváním Služeb vzdává práva domáhat se po společnosti BBase s.r.o. náhrady újmy, která by mu mohla být způsobena při používání Služeb. BBase s.r.o. bere na vědomí, že se Uživatel takto nemůže vzdát práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
  6. Uživatelé tímto výslovně prohlašují, že jim byla dána možnost odchýlit se po písemné dohodě se společností BBase s.r.o. od těchto Všeobecných smluvních podmínek a že s vědomím těchto skutečností Služby využívají.
 9. Možná rizika a povinnost pojištění
  1. Uživatel bere na vědomí, že existují určitá rizika, jež mohou způsobit úhyn včelstva, poničení Úlu, snížení množství stáčeného medu a další. Jedná se zejména o:
   1. nemoci, kdy z nařízení k zamezení šíření nákazy (včelí mor, varoáza apod.) je nutné včelí Úl a veškeré příslušenství nařízeným způsobem zlikvidovatči jinak postupovat ve smyslu výzvy veterinární správy;
   2. přírodní vlivy, zejména poničení květů kroupami, povodně, poničení Úlu silným větrem, požárem a další.
  2. V případě znemožnění poskytování Služeb z důvodu uvedeném v odst. 1 písm. a) tohoto článku těchto VSP dostane společnost BBase s.r.o. kompenzaci od Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., přičemž z této kompenzace je společnost BBase s.r.o. povinna vyplatit 50% Uživateli.
  3. Pro případ znemožnění poskytování Služeb z důvodu uvedeném v odst. 1 písm. b) tohoto článku těchto VSP, konkrétně z důvodu poničení Úlu či včelstva přírodním vlivem, je Poskytovatel povinen uzavřít pojištění. V případě pojistné události je Poskytovatel povinen vyplatit Uživateli částečné pojistné plnění.
  4. Poskytovatel neručí za snížení produkce medu či dokonce za produkci žádnou. Poskytovatel tímto informuje Uživatele o možnosti pojištění výnosu medu u zprostředkovatele pojisteni.cz, a.s. a to pro případ rizika uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku těchto VSP.
 10. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele a pro uzavírání smluv distančním způsobem
  1. Pokud není dále v tomto článku VSP stanoveno jinak, použijí se pro závazky mezi BBase s.r.o. a Spotřebiteli obdobně ustanovení vztahující se na závazky mezi BBase s.r.o. na straně jedné a Uživateli na straně druhé specifikované v těchto VSP. To platí zejména pro způsoby platby a způsoby dodání nebo plnění, náklady na dodání, práva vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv atd.
  2. BBase s.r.o. si v souvislosti s komunikací na dálku neúčtuje žádné náklady.
  3. Nestanoví-li tyto Všeobecné smluvní podmínky jinak, nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, není Spotřebitel povinen platit zálohu a/nebo jinou obdobnou platbu. Tím není dotčena povinnost Spotřebitele hradit cenu za Služby.
  4. V souvislosti s uzavíráním Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu a Aplikace) má Spotřebitel právo, není-li dále stanoveno jinak, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku bez udání důvodů od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.
  5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat BBase s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy tvořící přílohu těchto VSP, není to však jeho povinností.
  6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  7. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby s poskytováním Služby bylo započato a Služba mu byla poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
  8. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, ohledně níž již BBase s.r.o. započala s plněním, uhradí BBase s.r.o. poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
  9. Splní-li BBase s.r.o. závazek poskytnout Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá Spotřebitel právo od Smlouvy o poskytování Služeb odstoupit.
  10. Veškeré smlouvy uzavřené mezi BBase s.r.o. a Spotřebitelem, včetně příslušných daňových dokladů, budou uloženy v elektronickém archivu BBase s.r.o., přičemž registrovaní Uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.
  11. Spotřebitel je oprávněn před podáním objednávky zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat, jakož i zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
  12. Spotřebitel je oprávněn se se svými případnými stížnostmi obrátit přímo na BBase s.r.o.
  13. BBase s.r.o. není ve vztahu ke Spotřebiteli vázána žádnými etickými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  14. Veškeré další informace a skutečnosti, k jejichž sdělení Spotřebiteli je BBase s.r.o. povinna dle ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku a které nejsou zřejmé z příslušných ustanovení těchto VSP, vyplývají z konkrétní Objednávky učiněné Spotřebitelem.
  15. BBase s.r.o. je povinna poskytovat Spotřebiteli Služby řádně, tj. bez vad, s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými, a to tak, aby ze strany Spotřebitele bylo možné Služby využít dle Smlouvy uzavřené s BBase s.r.o., případně k účelu v takové Smlouvě uvedeném. Pokud mají Služby, které jsou BBase s.r.o. poskytovány Spotřebiteli, vady, náleží Spotřebiteli práva z vadného plnění.
  16. Vzájemná práva a povinnosti BBase s.r.o. a Spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku.
  17. BBase s.r.o. výslovně prohlašuje, že nepřebírá záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 1919 Občanského zákoníku.
  18. Pokud Spotřebitel zjistí vadu poskytovaných Služeb a tuto vadu vytkne v souladu s předchozím odstavcem, má v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, právo na opravu této vady anebo přiměřenou slevy z ceny. V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a pro niž není možné Služby užívat, je Spotřebitel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny anebo odstoupit od Smlouvy. V souvislosti s oprávněným uplatněním práva z vadného plnění má Spotřebitel rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění nevylučují právo na náhradu případné škody. Čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
  19. V souladu s ustanovením § 1922 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že Spotřebitel je povinen oznámit společnosti BBase s.r.o. vadu ve Spotřebiteli poskytovaných Službách bez zbytečného odkladu poté, co takovou vadu zjistí, a to písemně na adresu uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku těchto VSP nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu BBase s.r.o. uvedenou tamtéž.
  20. Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele: BBase s.r.o., Ing. Jan Hollmann tel 720 761 651 e-mail hollmann@beehousing.cz
  21. V případě rozporu těchto Všeobecných smluvních podmínek a pravidel na ochranu spotřebitele, platí pro Spotřebitele ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek a zákonných ustanovení ve znění příznivější pro Spotřebitele.
 11. Ukončení Smlouvy
  1. Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem podle těchto Všeobecných smluvních podmínek může být ukončena uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dohodou obou Smluvních stran, nebo odstoupením od Smlouvy.
  2. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit v případě, kdy je Uživatel s prodlením s uhrazením ceny nebo poměrné části ceny, nebo v případě jiného hrubého porušení poskytování Služeb ze strany Uživatele. Poskytovatel je povinen o této skutečnosti Uživatele písemně informovat bez zbytečného odkladu.
  3. Uživatel může od Smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele. Uživatel je povinen o této skutečnosti Poskytovatele písemně informovat bez zbytečného odkladu.
 12. Práva duševního vlastnictví
  1. S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití Služeb v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nenabývají Uživatelé využitím Služeb žádná práva duševního vlastnictví k právům BBase s.r.o. na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat loga a grafiky BBase, název “BBase s.r.o.” či “BBase”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci společnosti BBase s.r.o. a je v souladu s účelem uvedeným v preambuli těchto VSP.
 13. Změny Všeobecných smluvních podmínek
  1. Těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Uživatelem a společností BBase s.r.o.
  2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Uživatel s kteroukoli jejich částí, má právo společnost BBase s.r.o. kontaktovat a sdělit jí svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Všeobecným smluvním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu, bude mít znění takové smlouvy přednost před Všeobecnými smluvními podmínkami. Při výkladu těchto Všeobecných smluvních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných smluvních podmínek změnit.
  3. BBase s.r.o. je oprávněna tyto Všeobecné smluvní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité Služby příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. BBase s.r.o. je zejména oprávněna tyto Všeobecné smluvní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů České republiky, podle kterých jsou Služby poskytovány.
  4. Svým dalším využitím Služeb poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných smluvních podmínek a opětovným kliknutím na tlačítko “SOUHLASÍM”, vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se změněným zněním těchto Všeobecných smluvních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  5. BBase s.r.o. se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách a v Aplikaci. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité Služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité Služby nebude Uživatel souhlasit, je povinen Službu přestat používat.
  6. Uživatel se zavazuje znění Všeobecných smluvních podmínek pravidelně kontrolovat.
 14. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky a užívání Služeb se řídí právním řádem České republiky.
  2. Všeobecné smluvní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.
  3. Bude-li Uživatel tyto Všeobecné smluvní podmínky porušovat a nebude-li společnost BBase s.r.o. na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se BBase s.r.o. vzdávala jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jejich práv).
  4. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.
  5. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných smluvních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných smluvních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.
  6. Vyjádří-li Uživatel svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, není oprávněn Služby dále využívat, ledaže se Uživatel se společností BBase s.r.o. dohodne jinak.
  7. Uživatel bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Všeobecných smluvních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany společnosti BBase s.r.o. výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Uživatelem a společností BBase s.r.o., oprávněn Služby využívat dle těchto nezměněných Všeobecných smluvních podmínek. Pokračování v poskytování Služeb nemůže být vykládáno jako souhlas společnosti BBase s.r.o. s návrhem na změnu Všeobecných smluvních podmínek, která byla
  8. Uživatelem vznesena, ledaže takový souhlas bude společností BBase s.r.o. výslovně písemně udělen.
  9. Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných smluvních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Uživatel přestane Služby využívat, jakož i po té, kdy Služby přestanou být poskytovány.
  10. K uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných smluvních podmínek dochází v českém jazyce.
  11. Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných smluvních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.
  12. Smluvní strany vylučují pro uzavření Smlouvy použití ustanovení o nájmu a pachtu, tedy použití ustanovení § 2201 a násl. Občanského zákoníku a § 2332 a násl. Občanského zákoníku.
  13. Smluvní strany v případech, kdy to umožňují obecně závazné právní předpisy sjednávají, že soudy příslušnými k řešení sporů vyplývajících z těchto Všeobecných smluvních podmínek, jakož i z užívání Služeb, jsou soudy České republiky, a to v závislosti na věcné příslušnosti Obvodní soud pro Prahu 8 nebo Městský soud v Praze.
  14. Užíváním Služeb Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou soudní příslušností, pokud takový souhlas mohou platně dát. BBase s.r.o. pak s takovou volbou rovněž souhlasí.
  15. Doručovací adresou společnosti BBase s.r.o. je adresa jejího sídla, zapsaná ke dni odeslání zásilky/písemnosti v obchodním rejstříku.
  16. Doručovací adresou Uživatele je adresa, kterou daný Uživatel uvedl při své registraci, resp. při vyplnění Objednávkového formuláře, popřípadě jiná adresa, kterou Uživatel společnosti BBase s.r.o. následně sdělí.