Jak mohu vymahat clen, Nejčastější Otázky

To ovšem neznamená, že by nebylo nutné v konkrétním řízení prokázat předpoklady odpovědnosti člena voleného orgánu k náhradě škody. To, v jakých věcech se máte na koho obrátit, upravuje § 7 exekučního řádu. Problémy s bydlením? Nutno zmínit, že pro souhlas věřitele není stanovena žádná forma, může být proto udělen i ústně či konkludentně.

Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor

Veřejné rejstříky jsou vedeny v elektronické podobě. Mají pro praxi velký význam, neboť informace v něm obsažené jsou volně přístupné veřejnosti.

Návštěva, nebo člen domácnosti? Souhlas pronajímatele je ale zapotřebí, jestliže má s nájemcem v bytě bydlet další osoba. Jak rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí?

Stěžejní význam veřejného rejstříku tak spočívá v tom, že veřejnosti poskytuje důležité informace o osobách, které jsou v něm zapsány. Věřitel tak může z veřejného rejstříku uvedené informace nejen čerpat, ale do značné míry může i vycházet z toho, že jsou uvedené informace přesné a správné a na tuto skutečnost se spolehnout § NOZ. Veřejné rejstříky tak mimo jiné poskytují právnickým i fyzickým osobám potřebnou právní jistotu ohledně údajů, které jsou do něj zapsány.

Nahoru Informace z veřejných rejstříků fyzických a právnických osob Ve veřejných rejstřících můžeme vyhledávat osoby prostřednictvím základních parametrů, kterými jsou název osoby, IČO osoby.

Prostřednictvím tzv.

Ve veřejném rejstříku máme možnost osoby vyhledávat například i prostřednictvím právnických či fyzických osob v angažmá. Touto cestou tak můžeme například zjistit u konkrétní fyzické osoby veškerou její účast ve všech osobách — ať již v takových společnostech působí jako společník, nebo jako člen statutárního či jiného orgánu společnosti.

Jak mohu vymahat clen

Z uvedeného si můžeme udělat obrázek o tom, zda má smysl pohledávku vymáhat, či zda skončíme ve slepé uličce. Údaje z této evidence můžeme získat prostřednictvím žádosti o poskytnutí údajů podané Ministerstvu vnitra, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Žádost lze dále podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, nebo v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis nemusí být připojen v případě, že žadatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Návštěva, nebo člen domácnosti? Jak je to s dalšími osobami v nájemním bytě

Pro poskytnutí informací pak je připraven formulář — Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému, který je dostupný na stránkách Ministerstva vnitra ČR — www. Za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stránku, a to kolkovou známkou nebo v hotovosti na příslušném úřadě. V Registru obyvatel jsou vedeny následující referenční údaje: příjmení, jméno; odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, příp.

Nahoru Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je informační systém, který obsahuje údaje podle zákona č. Jedná se o veřejně přístupný seznam, který vedou příslušné rejstříkové soudy.

Jak mohu vymahat clen

V insolvenčním rejstříku jsou evidovány veškeré subjekty, vůči nimž bylo zahájeno insolvenční řízení. V insolvenčním rejstříku jsou tedy dostupné informace o veškerých probíhajících insolvenčních řízeních, ale také jsou zde zveřejněny v elektronické podobě dokumenty z insolvenčních spisů.

Jarmila Nedoma Jak vymáhat dluhy ve společenství vlastníků? Prevence proti dlužníkům v SVJ?

Prostřednictvím www. Pokud se dlužník v insolvenčním řízení nachází a již uplynula lhůta k podání přihlášky do insolvenčního řízení, má to pro Jak mohu vymahat clen neblahý důsledek - jeho pohledávka za dlužníkem nemůže být již uspokojena z majetkové podstaty dlužníka a po dlužníku tuto pohledávku již nemůžeme vymáhat.

Náhled do insolvenčního rejstříku by měl být jedním z prvních kroků, které věřitel učiní. Na sledování osob v insolvenčním rejstříku je pak možno využít některou z nabídek mnoha programů, do nichž se údaje o dlužníku zadají a tyto programy evidují veškeré změny týkající se daného dlužníka v insolvenčním rejstříku.

Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor Popis obrázku Aktualizováno 1. Exekutoři jsou často probíraným tématem v médiích a společnost na ně reaguje většinou spíše negativně. Základním problémem je nepřipravenost lidí brát na sebe závazky a tyto závazky následně také plnit. Občas je však možné setkat se s pochybením exekutorů a proto je dobré vědět, jak se proti takovému pochybení bránit. Rovněž se někdy stane, že exekuce sice není provázena pochybením exekutora, z nějakého důvodu však může být neoprávněná např.

Tyto programy jsou však zpoplatněny a jsou tedy vhodné spíše pro osoby, které mají vícero dlužníků. V opačném případě je vhodnější zjišťovat, zda je osoba evidována v insolvenčním rejstříku pomocí vlastních sil prostřednictvím www. Nahoru Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení V případě, že věřitel zjistí, že je proti dlužníku vedeno insolvenční řízení, musí jednat rychle, aby stihl přihlásit pohledávku ve stanovené zákonné lhůtě, v opačném případě má nepřihlášení pohledávky do insolvenčního řízení Jak mohu vymahat clen věřitele fatální následky, jak bylo zmíněno výše.

Věřitel může v souladu s § IZ podat přihlášku pohledávky u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.

Jak mohu vymahat clen

K později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlášku pohledávky, kterou věřitel podá u jiného než příslušného insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí. Účinky spojené s podáním takové přihlášky pak nastávají až dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Dlužníci v SVJ

Do zahájeného insolvenčního řízení se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Přihlášku pohledávky musí věřitel podat na stanoveném formuláři, který je dostupný na stránkách www.

Náležitosti přihlášky stanoví § IZ. Přihláška musí zejména obsahovat označení dlužníka, věřitele, uvedení výše pohledávky a důvod jejího vzniku, informace o vykonatelnosti a případně o zajištění pohledávky.

V průběhu celého insolvenčního řízení může vzít věřitel přihlášku své pohledávky zpět. K přihlášce je nutno připojit veškeré dostupné podklady, kterých se v přihlášce dovoláváme.

Jak probíhá vymáhání pohledávky krok za krokem

Věcně a místně příslušným insolvenčním soudem, ke kterému se podává insolvenční návrh, je vždy krajský soud, v jehož obvodu se nachází bydliště Jak mohu vymahat clen sídlo dlužníka. K soudu, u něhož bylo insolvenční řízení zahájeno, se pak podává i přihláška pohledávky za dlužníkem. Zahájení insolvenčního řízení má pak vliv na probíhající nebo nezahájená exekuční řízení či výkon rozhodnutí.