Leciveho clena po dobu 3 let

Důvodem pro vznik nové verze pokynu je: registrační regulace — tzv. Způsob zániku základního i přidruženého členství: 1. Ostatní: Bude schůzka na úrovni IT expertů týkající se nového způsobu hlášení.

Leciveho clena po dobu 3 let

Sdružení bylo založeno za účelem ochrany a podpory společných zájmů jeho členů. Sdružení široce reprezentuje farmaceutický průmysl působící v ČR a podporuje jeho společenské postavení a rozvoj.

Článek V. Právní forma a způsobilost 1. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 20i, odst.

Leciveho clena po dobu 3 let

Sdružení je nevládní neziskovou organizací. Sdružení nabylo právní způsobilosti dnem Článek VI. Členství ve Sdružení 1. Členem Sdružení se může stát kterákoliv právnická osoba vyhovující svým předmětem činnosti ustanovení článku III. Členy Sdružení mohou být právnické osoby působící v ČR, jejichž činnost je v souladu s předmětem činnosti Sdružení a s jeho přijatým Etickým kodexem.

Členem Sdružení se nemůže stát veřejnoprávní subjekt nebo orgán státní správy. Každý člen Sdružení má povinnost informovat představenstvo Sdružení o skutečnosti, že přestal splňovat předpoklady pro členství ve Sdružení podle bodu 1.

Leciveho clena po dobu 3 let

Členství ve Sdružení, za splnění podmínek uvedených výše v tomto článku, se rozlišuje na: 5. V případě, že představenstvu Sdružení není ve lhůtě uvedené v předchozí větě doručeno písemné vyjádření přidruženého člena Sdružení, platí, že o členství nemá zájem a automaticky bez dalšího přestává být členem Sdružení.

V případě, že představenstvu Sdružení je ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce doručeno písemné vyjádření přidruženého člena Sdružení, z něhož plyne zájem o další členství, platí, že se okamžikem doručení tohoto vyjádření stává tzv.

Přidružený člen Sdružení má zejména právo se podílet na činnosti Sdružení tzv. Aktivní účastí se rozumí pro účely těchto stanov zejména možnost Leciveho clena po dobu 3 let člena nominovat člena do odborné komise s výjimkou Etické a Odvolací komisekterý se účastní jejího jednání s výjimkou Etické a Odvolací komise a může plnit její úkoly.

  1. Hvezdy s rozsirenym clenem
  2. Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 6.
  3. Zvyseni sexualniho posuvu muzu
  4. И, хохоча, отскочила.
  5. Velikost prumerneho clena na svete

Článek VII. Vznik členství Základním i přidruženým členem Sdružení se žadatel stane po splnění těchto předpokladů: 1. Podmínkou vzniku základního i přidruženého členství je vyplnění členské při­hlášky, jejíž přílohou bude čestné prohlášení žadatele o tom, že a žadatel splňuje předpoklady pro vznik členství dle článku VI.

Sdružení je oprávněno zeptat se žadatele o základní i přidružené členství na bližší doplňující informace dotýkající se podmínek pro vznik členství.

Leciveho clena po dobu 3 let

Základním i přidruženým členem Sdružení se žadatel o členství stane rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí a uhrazením členského příspěvku ve lhůtě uvedené v čl.

Článek VIII. Základní i přidružené členství zaniká: 1. Vystoupením ze Sdružení. Ukončením členství ve Sdružení na základě rozhodnutí členské schůze 3.

EUR-Lex Access to European Union law

Zánikem právnické osoby, nebo prohlášením konkursu na člena Sdružení nebo zastavením konkursu pro nedostatek majetku. Vyloučením ze Sdružení. U přidruženého členství může dojít k jeho zániku rovněž okamžikem uvedeným v čl. Způsob zániku základního i přidruženého členství: 1.

Stanovy sdružení

Členství ve Sdružení zaniká vystoupením na základě oznámení o vystoupení, které musí být doručeno představenstvu na Zvysene cleny fotografie pred a po sídla Sdružení nejpozději tři měsíce před koncem kalendářního roku. Členství zaniká vždy k poslednímu dni v roce. Leciveho clena po dobu 3 let členské schůze může Sdružení ukončit členství členu, který: a pozbyl předpoklady pro členství dle článku VI.

Na období od rozhodnutí do doby zániku členství může členská schůze členství pozastavit. Zánikem právnické osoby, nebo prohlášením konkurzu na člena Sdružení nebo zastavení konkurzu pro nedostatek majetku.

Zánikem právnické osoby zaniká její členství ve Sdružení ke dni nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o výmazu právnické osoby — člena Sdružení z obchodního rejstříku či podobného registru.

Leciveho clena po dobu 3 let

Vyloučením člena ze Sdružení: a Vyloučením ze Sdružení zaniká členství členovi, který porušil Etický kodex Sdružení způsobem zvlášť závažným nebo opakovaným nebo opakovaně neakceptuje rozhodnutí Etické komise.

Představenstvo rozhodne o vyloučení člena ze Sdružení, rozhodnutí představenstva nabývá účinnosti potvrzením jeho rozhodnutí členskou schůzí. V tomto případě členství zaniká dnem potvrzení rozhodnutí představenstva členskou schůzí. V době mezi vydáním rozhodnutí představenstva a přezkoumáním členskou schůzí je členství členovi pozastaveno.

Pozastavení členství je účinné ode dne doručení rozhodnutí představenstva o vyloučení člena ze Sdružení danému členovi Sdružení. Členská schůze může rozhodnutí představenstva zrušit nebo potvrdit. Pozastavení základního i přidruženého členství: a pozastavení členství znamená, že člen nesmí na určitou dobu vykonávat svá práva jako člen Sdružení.

Pozastavit členství ve Sdružení je oprávněno představenstvo na návrh Etické komise v případě, že vzhledem k charakteru porušení Etického kodexu není nutné člena ze Sdružení vylučovat, b pozastavit členství lze maximálně na 12 měsíců, c rozhodnutí představenstva o pozastavení členství přezkoumá členská schůze na svém nejbližším zasedání.

Pokud dojde k potvrzení rozhodnutí představenstva je členství pozastaveno zpětně ode dne doručení rozhodnutí představenstva členovi.